Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 5 A

W związku z ogłoszonym przez Radę Nadzorczą Spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie postępowaniem na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018, w terminie do dnia 25 września 2017r. oferenci mogą kierować drogą mailową pytania do treści ogłoszenia, w szczególności dot. zakresu usługi.

Do Spółki wpłynęły drogą mailową prośby od oferentów o wypełnienie przesłanych przez nich wzorców formularzy. 

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. przygotował odpowiedź w formie KARTY INFORMACYJNEJ (do pobrania PDF).

W przypadku pytań nie ujętych w karcie informacyjnej – będzie ona sukcesywnie uzupełniana o nowe dane.
 Ogłoszenie nr 5

Rada Nadzorcza Spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2017 i 2018.

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Rozwoju Spółek S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018” należy przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. ul. Łucka 15 lok. 303, 00-842 Warszawa lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 września 2017r. do godziny 14.30. O ważności złożonej oferty decyduje data wpływu do Spółki.

ZAPROSZENIE (do pobrania PDF)
 Ogłoszenie nr 4

Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa stało się faktem.

Informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 maja 2017 roku zostało zarejestrowane połączenie 11 spółek Skarbu Państwa, w wyniku którego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Fundusz Rozwoju Spółek S.A. w Warszawie jako spółka przejmująca – w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa – przejął następujące spółki: (1) Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. (2) Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. (3) Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. (4) Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. (5) Agroma Kutno sp. z o.o. (6) Kopalnie Surowców Skalnych S.A. (7) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. (8) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. (9) Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. (10) WITAR S.A.  

Z dniem połączenia, tj. 4 maja 2017 roku, Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ww. dziesięciu podmiotów, a kapitał zakładowy Funduszu Rozwoju Spółek S.A. został podwyższony z kwoty 13 000 000 zł do kwoty 18 723 300 zł. 

Wyrażamy nadzieję, że fakt połączenia spółek stanie się źródłem wielu korzyści dla naszych kontrahentów i przyszłych klientów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wpis do KRS 04.05.2017 (PDF)
 2. Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2017 r. - Połączenie Spółek (PDF)
   


Ogłoszenie nr 3

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów.

W wyniku połączenia powstanie podmiot dysponujący ok. 110 mln zł kapitału oraz portfelem wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy. Kapitał zakładowy FRS zostanie podwyższony z 13 mln do kwoty 18.723.300 zł. Fundusz Rozwoju Spółek będzie sukcesywnie realizował główny cel, do jakiego został powołany, tj. efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem i jego wykorzystaniem na wsparcie finansowe podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych. Przewiduje się, że finalizacja połączenia przez nowy, rozwojowy, w 100 procentach kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot, przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.

Dokumenty do pobrania:

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 2. Agroma Kutno - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 3. Chemitex - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 4. KSS - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 5. PHS Otwock - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 6. PKS Rybnik - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 7. POKS - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 8. PZG - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 9. Teleprojekt - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 10. Witar - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
 11. ZPZ Iława - Akt Notarialny - Połączenie spółek (PDF)
   


Ogłoszenie nr 2 - Plan połączenia spółek

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku, przez Zarządy Spółek:

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
 5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 6. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie
 7. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince
 8. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie
 9. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
 10. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
 11. WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.

W związku z faktem, iż udziały Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, tj. jednej ze Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, wchodzą w skład zasobu majątkowego Skarbu Państwa, utworzonego zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku – o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. 2015 poz. 1052), dalej „ustawa o poręczeniach i gwarancjach”, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, aneksem nr 1 z dnia 27 lutego 2017 roku do ww. Planu Połączenia, spółka Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce została wyłączona z procesu połączenia spółek objętego Planem Połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku. 

Dokumenty do pobrania:

 1. Plan połączenia (PDF)
 2. Aneks nr 1 do planu połączenia (PDF)
   


Ogłoszenie nr 1 - Plan połączenia Spółek

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 19 grudnia 2016 roku, na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), przez Zarządy Spółek: 

 1. Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie 
 2. Zakłady Mechaniczne CHEMITEX sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
 3. Poznańskie Zakłady Graficzne S.A. z siedzibą w Poznaniu 
 4. Przedsiębiorstwo Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
 5. Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 6. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce 
 7. Agroma Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie 
 8. Kopalnie Surowców Skalnych S.A. z siedzibą w Męcince 
 9. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A. z siedzibą w Iławie 
 10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 
 11. Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku 
 12. WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Plan połączenia spółek (PDF)

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej