Aktualności

Fundusz Rozwoju Spółek wzmocniony kapitałowo wkroczył w kolejny etap konsolidacji

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów.

4 kwietnia, po niespełna 4 miesiącach od podpisania Planu połączenia, etap przygotowawczy postępowania połączeniowego został zakończony. Kolejnym etapem będzie rejestracja całego procesu połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W wyniku połączenia powstanie podmiot dysponujący ok. 110 mln zł kapitału oraz portfelem wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy. Kapitał zakładowy FRS zostanie podwyższony z 13 mln do kwoty 18.723.300 zł. Fundusz Rozwoju Spółek będzie sukcesywnie realizował główny cel, do jakiego został powołany, tj. efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem i jego wykorzystaniem na wsparcie finansowe podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych. Przewiduje się, że finalizacja połączenia przez nowy, rozwojowy, w 100 procentach kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot, przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.

Fundusz Rozwoju Spółek działając w myśl zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju” będzie wspierał kapitałowo przedsiębiorstwa sektora państwowego wymagające działań naprawczych. W najbliższym czasie Spółka przedstawi i uruchomi ofertę instrumentów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Dokapitalizowane na zasadach komercyjnych oraz wsparte merytorycznie podmioty zyskają szansę na podniesienie swojej wartości rynkowej, poprawę potencjału inwestycyjnego oraz możliwość wzrostu pozycji konkurencyjnej w otoczeniu rynkowym.

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstała 5 sierpnia 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w Warszawie. Spółka jest nadzorowana przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z Planem połączenia z 19 grudnia 2016 roku, aneksowanym 27 lutego 2017 roku spółka realizuje przejęcie 10 spółek Skarbu Państwa, które jeszcze do dnia 29 listopada 2016 roku znajdowały się w stanie likwidacji tj.: Zakładów Mechanicznych CHEMITEX sp. z o.o. w Łodzi, Poznańskich Zakładów Graficznych S.A. w Poznaniu, Przedsiębiorstwa Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o., Biura Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o., Agromy Kutno sp. z o.o., Kopalni Surowców Skalnych S.A., Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. oraz WITAR S.A. Obecnie kluczowe aktywa Funduszu to środki finansowe oraz portfel wierzytelności.

http://www.tvp.info/29827409/110-mln-zl-na-inwestycje-fundusz-rozwoju-spolek-wkracza-do-akcji

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl