Aktualności

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju Spółek S.A. przyjęta

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorstw sektora państwowego w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz w realizacji procesów restrukturyzacji w związku z przekazaniem nadzoru właścicielskiego nad Spółką z Ministerstwa Rozwoju do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ponownie zmodyfikował i doprecyzował strategiczne cele działania. Strategia rozwoju została przyjęta przez Zarząd Funduszu oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą FRS w dniu 6 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z założeniem przyjętej strategii rozwoju Fundusz ma stanowić wyspecjalizowany wehikuł finansowy wyposażony w określony kapitał, który będzie docelowo wykorzystywany dla realizacji różnych zadań dotyczących gospodarki morskiej. Finansowy udział FRS w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć ma nadal opierać się w pełni na zasadach rynkowych, komercyjnych oraz przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań Spółki za niedozwoloną pomoc publiczną. FRS w dalszym ciągu ma wspierać potencjalnych klientów również merytorycznym doradztwem.

Działania podejmowane przez FRS mają pozostawać w ścisłym związku z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym gwarantować realizację jednego z tzw. kierunków interwencji wskazanych w w/w Strategii, tj. rozwój nowoczesnego przemysłu, w szczególności realizować założenia jednego z programów flagowych pn. „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, a także w rozwoju gospodarki morskiej oraz obszarów bezpośrednio z nią powiązanych.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl