Aktualności

Zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20.02.2018 r. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Do tej pory kapitał zakładowy Funduszu wynosił 18.723.300 zł. Obecnie stanowi kwotę 49.973.300 zł i dzieli się 499.733 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda. Wszystkie akcje obejmuje Skarb Państwa.

Podwyższenie kapitału zakładowego ułatwi FRS prowadzenie ambitnego programu wsparcia – również merytorycznego – przedsiębiorstw sektora państwowego w dążeniu do wzmocnienia ich siły ekonomicznej i rynkowej, w szczególności w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, jak również w realizacji procesów restrukturyzacji. Projekt ten przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku FRS jako solidnego partnera dla podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa. Zgodnie z założeniem przyjętej w grudniu strategii rozwoju oraz z celami określonymi w dokumentach strategicznych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Fundusz, wyposażony w określony kapitał, będzie pełnił rolę wyspecjalizowanego wehikułu finansowego – informuje Paweł Kolczyński, prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. 

FRS realizuje różnorodne zadania z zakresu gospodarki morskiej stanowiącej jeden z kluczowych elementów współczesnego systemu gospodarczego. Działalność FRS jest nastawiona na osiągnięcie zysku, a finansowanie przedsięwzięć w tym zakresie opiera się w pełni na zasadach gospodarki rynkowej oraz wyklucza wszelkie elementy, które mogłyby skutkować uznaniem działań spółki za niedozwoloną pomoc publiczną.

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

+48 22 821 16 10

sekretariat@frs.com.pl