Dla mediów / Aktualności

24 maja 2017

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. udzielił pierwszej pożyczki 

24 maja 2017 roku Fundusz Rozwoju Spółek S.A. zawarł swoją pierwszą transakcję o wartości 3 mln zł, stając się aktywnym uczestnikiem rynku finansowego. Fundusz potwierdził, że udzielanie wsparcia finansowego na rzecz podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa oraz udział w ich restrukturyzacji jest dla niego priorytetem.

24 maja 2017 roku Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie udzielił pierwszej pożyczki dla Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie. PPKZ to spółka Skarbu Państwa z ugruntowaną pozycją w branży. Od prawie 70 lat zajmuje się konserwacją najcenniejszych polskich i światowych zabytków sztuki i architektury. Zamek Królewski w Warszawie, Panorama Racławicka, historyczne centra zabytkowych miast Polski wpisane na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, zabytki Poczdamu, Algieru i My Son (również wpisane na listę UNESCO) czy dzieła sztuki i architektury Egiptu, Rosji, Kambodży i Wietnamu – to zaledwie część bogatego dorobku konserwatorskiego, dzięki któremu pracownie zyskały światową sławę. 

Fundusz Rozwoju Spółek po połączeniu i przejęciu majątku 10 spółek Skarbu Państwa będzie dysponował potencjałem w postaci kapitału wartego ok. 110 mln zł oraz portfela wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy – informuje prezes zarządu FRS Paweł Kolczyński. Aktywa te posłużą m.in. wspieraniu (w formie pożyczek i inwestycji kapitałowych na zasadach komercyjnych) przedsiębiorstw wymagających działań naprawczych. Będziemy działać na rzecz rozwoju spółek skarbu państwa w myśl zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju” – dodaje prezes Kolczyński. 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków od wielu lat przechodzą kryzys. Od połowy 2016 roku, pod wodzą prezesa Mariusza Ciechomskiego, trwa restrukturyzacja. Jak podkreśla Prezes Ciechomski: Wsparcie finansowe od FRS stworzy realne przesłanki do wzrostu wartości PPKZ. W perspektywie pozwoli zrestrukturyzować zobowiązania spółki, kontynuować działania naprawcze i wreszcie odzyskać PPKZ dawną renomę i ważną pozycję na rynku konserwacji zabytków sztuki i architektury. 

Jesteśmy zadowoleni, że naszym pierwszym beneficjentem jest spółka z tak bogatą historią i dorobkiem. Pożyczka Funduszu w wysokości 3 mln zł sprawi, że spółka PPKZ wróci do gry i będzie mogła, jak dawniej, sprawować fachową opiekę nad polskimi zabytkami, przy pomocy specjalistów dysponujących ogromną wiedzą i doświadczeniem – przekonuje prezes FRS. To wartości, bez których nie da się zachować i chronić narodowej spuścizny – podkreśla. Ochrona dziedzictwa narodowego jest wyrazem szacunku i przywiązania dla bogatej historii naszego kraju. To także przejaw patriotyzmu. Pięknie zachowane zabytki – czy to dzieła sztuki, czy obiekty architektury, będą przecież odzwierciedlać rzeczywisty wizerunek Polski za  granicą
i wpływać na nową jakość odbioru naszego kraju
– wyjaśnia Paweł Kolczyński.5.04.2017

Fundusz Rozwoju Spółek wzmocniony kapitałowo wkroczył w kolejny etap konsolidacji

4 kwietnia w Warszawie odbyły się nadzwyczajne walne zgromadzenia 11 spółek nadzorowanych przez resorty rozwoju oraz budownictwa i infrastruktury. Zgodnie z założeniami Planu połącznia podpisanego w grudniu 2016 roku i aneksowanego w lutym 2017 roku zatwierdzono przejęcie przez Fundusz Rozwoju Spółek S.A. 10 spółek Skarbu Państwa. Proces konsolidacji prowadzony jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na jedną spółkę całego majątku pozostałych podmiotów.

4 kwietnia, po niespełna 4 miesiącach od podpisania Planu połączenia, etap przygotowawczy postępowania połączeniowego został zakończony. Kolejnym etapem będzie rejestracja całego procesu połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W wyniku połączenia powstanie podmiot dysponujący ok. 110 mln zł kapitału oraz portfelem wierzytelności i nieruchomości o wartości 20 mln każdy. Kapitał zakładowy FRS zostanie podwyższony z 13 mln do kwoty 18.723.300 zł. Fundusz Rozwoju Spółek będzie sukcesywnie realizował główny cel, do jakiego został powołany, tj. efektywnego zarządzania powierzonym mu majątkiem i jego wykorzystaniem na wsparcie finansowe podmiotów z szeroko rozumianej grupy kapitałowej Skarbu Państwa w formie pożyczek oraz inwestycji kapitałowych. Przewiduje się, że finalizacja połączenia przez nowy, rozwojowy, w 100 procentach kontrolowany przez Skarb Państwa podmiot, przyniesie wymierne korzyści dla polskiej gospodarki.

Fundusz Rozwoju Spółek działając w myśl zasady „Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju” będzie wspierał kapitałowo przedsiębiorstwa sektora państwowego wymagające działań naprawczych. W najbliższym czasie Spółka przedstawi i uruchomi ofertę instrumentów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Dokapitalizowane na zasadach komercyjnych oraz wsparte merytorycznie podmioty zyskają szansę na podniesienie swojej wartości rynkowej, poprawę potencjału inwestycyjnego oraz możliwość wzrostu pozycji konkurencyjnej w otoczeniu rynkowym.

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstała 5 sierpnia 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w Warszawie. Spółka jest nadzorowana przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z Planem połączenia z 19 grudnia 2016 roku, aneksowanym 27 lutego 2017 roku spółka realizuje przejęcie 10 spółek Skarbu Państwa, które jeszcze w 2016 roku były w likwidacji, tj.: Zakładów Mechanicznych CHEMITEX sp. z o.o. w Łodzi, Poznańskich Zakładów Graficznych S.A. w Poznaniu, Przedsiębiorstwa Obsługi Komunikacji Samochodowej w Poznaniu sp. z o.o., Biura Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” w Warszawie sp. z o.o., Agromy Kutno sp. z o.o., Kopalni Surowców Skalnych S.A., Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „Iława” S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. oraz WITAR S.A. Spółki te do dnia 29 listopada 2016 roku znajdowały się w stanie likwidacji. Obecnie kluczowe aktywa Funduszu to środki finansowe oraz portfel wierzytelności.

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej