O FRS

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie został  utworzony na bazie Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie w wyniku uchylenia uchwały NZW Spółki z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki pod firmą Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wstrzymania postępowania likwidacyjnego Spółki oraz kontynuowania przez Spółkę działalności, a także zmiany firmy, pod którą działa Spółka. 

Utworzenie FRS pozwala na efektywne wykorzystanie majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli, na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z potrzebami i interesem grupy kapitałowej Skarbu Państwa, przy jednoczesnej budowie potencjału ekonomicznego FRS w celu wykorzystania pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli majątku objętych procesem spółek z udziałem Skarbu Państwa na rzecz realizacji szerokiego spektrum zadań w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej Skarbu Państwa (wykonywanie zadań aktualnie realizowanych przy wykorzystaniu środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców). 

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe dla podmiotów grupy kapitałowej Skarbu Państwa  w kierunku podnoszenia ich wartości rynkowej, konkurencyjności, a także dostosowywania poszczególnych projektów do działania w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych oraz prowadzenie działań akwizycyjnych.

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej