O nas

Historia

Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie (FRS S.A.) utworzono dnia 5 sierpnia 2016 r. na bazie majątku Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” S.A. w likwidacji. Jedynym akcjonariuszem od chwili powstania FRS S.A. jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W kwietniu 2017 r. walne zgromadzenie FRS S.A. zatwierdziło decyzję o konsolidacji wybranych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa znajdujących się w stanie likwidacji. W dniu 4 maja 2017 r. Skarb Państwa dokonał połączenia FRS S.A. (przez przejęcie) z 10 spółkami wraz z ich całym majątkiem i nieruchomościamiDo chwili obecnej FRS S.A. udziela informacji dotyczących spraw pracowniczych związanych z tymi spółkami. 

W grudniu 2017 r. FRS S.A. został dokapitalizowany przez Skarb Państwa kwotą 200 mln zł. Środki te, jako celowo wyodrębnione, przeznaczone są na rozwój gospodarki morskiej oraz obszarów bezpośrednio z nią powiązanych.

W ramach działań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmierzających do reaktywacji państwowego przemysłu stoczniowego w Szczecinie przeprowadzono proces tzw. alokacji aktywów stoczniowych. W wyniku umowy zamiany udziałów i akcji z MARS Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z dnia 19 grudnia 2018 r., FRS S.A. stał się większościowym akcjonariuszem (92,36% akcji) spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz właścicielem (100%) udziałów w spółce Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
 

Misja

Działania podejmowane przez FRS S.A. pozostają w ścisłym związku z założeniami rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.), a w szczególności realizują jeden z flagowych programów „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, w ramach którego realizowany jest „Projekt Batory”. 

Finansowy udział FRS S.A. w realizacji przedsięwzięć w powyższym zakresie będzie opierać się na zasadach w pełni rynkowych, komercyjnych oraz przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań finansowych FRS S.A. za niedozwoloną pomoc publiczną.

Projekt Batory składa się z czterech autonomicznych części:

1. Budowa promów – budowa nowych, całkowicie wyposażonych promów pasażerskich i samochodowych dla polskich armatorów.

2. Zielona Stocznia (Ship Scrapping/Ship Recycling) – stworzenie instalacji do demontażu zużytych statków na bazie krajowej infrastruktury stoczniowej.

3. Innoship (Inteligentne Technologie Okrętowe) – uzyskanie przez polskie stocznie produkcyjne i remontowe przewagi konkurencyjnej na rynku budowy statków przodujących technologicznie w skali globalnej, tj. statków nowatorskich pod względem konstrukcji, napędu i wyposażenia.

4. Offshore – innowacyjna, modułowa, wielofunkcyjna platforma dla konstrukcji i urządzeń oraz systemów do eksploatacji surowcowych i energetycznych zasobów morza. Opracowanie i wdrożenie (zaprojektowanie, przebadanie, produkcja i sprzedaż) wielofunkcyjnych platform morskich.
 

Statut

Statut spółki Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna został przyjęty 11 sierpnia 2016 r. Aktualna treść Statutu (tekst jednolity) – obowiązująca od dnia 25.06.2019 r. do pobrania w pliku PDF poniżej.


Statut FRS S.A. 06.2019 r. (PDF)


Zarząd

Paweł Brzezicki – Prezes Zarządu

Joanna Walichnowska - Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Korporacyjnego
 

Rada Nadzorcza

Beata Orlik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bartosz Szczurowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Wojciechowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Mariola Chojnacka - Członek Rady Nadzorczej
 

Nadzór Właścicielski

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Departament Nadzoru Właścicielskiego

tel: +48 22 583 86 30

SekretariatDNW@mgm.gov.pl

© Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Prawa zastrzeżone | 2019
 
KONTAKT   |   DOKUMENTACJA PRACOWNICZA   |    POLITYKA PRYWATNOŚCI   |   KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI FRS S.A.