O FRS / Statut

STATUT
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Spółka działa pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: FRS S.A.

§ 2

 1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
 2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
 3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać  oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz.1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

 1. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest:
  1. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  2. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
  4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
  5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),
  7. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
  8. Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2),
  9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  10. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90Z).
 2. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia i koncesji.

III. KAPITAŁY 

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa
i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w pkt I.

§ 8

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.723.300,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych) i dzieli się na 187.233 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000000001 do 00000130000 oraz akcje serii B o numerach od nr B 00000000001 do 0000057233.
 2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 
 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 9

Akcje imienne serii A i B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

§ 10

 1. Akcje Spółki mogą być umorzone. 
 2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. 
 3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

§ 11

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).
 2. Spółka, w celu zachowania prawa pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji, niezwłocznie po wpisaniu Spółki do rejestru, umożliwi pracownikom składanie oświadczeń, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
 3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tym okresie zamieniane na akcje na okaziciela.
 4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 3.
 5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 17

 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.
 2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:  
  1. otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
  2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
  3. zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
  4. otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, 
  5. otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 08 maja 1997r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zmianami).

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

 1. Zarząd, 
 2. Rada Nadzorcza, 
 3. Walne Zgromadzenie. 

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”
i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20 

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 21

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 3. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisanie przez jednego członka Zarządu.  
 4. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd prowadzi rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 21a

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
 2. Zwołujący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia na piśmie lub drogą elektroniczną.
 3. W nagłych przypadkach Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
 4. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
 5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku nieobecności Prezesa głos przewodniczącego posiedzenia.
 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  1. regulamin Zarządu,
  2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  3. tworzenie i likwidacja oddziałów,
  4. powołanie prokurenta,
  5. zaciąganie kredytów i pożyczek,
  6. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  7. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i 4,
  8. zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 54 ust. 3 pkt 2 i 3, 
  9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.

§ 23

 1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
 2. Zarząd jest obowiązany, w trybie art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, ze zm.), uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych  kwoty 50.000 EURO obliczanej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. 

§ 24

 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 
 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 
 3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

§ 25

 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 
 2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476) z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 Statutu.
 3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
 4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 26

 1. Do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki, a spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. 
 2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
 3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3. 
 4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. 
 5. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
 6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. 
 7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 
 8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 27.
 9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: 
  1. Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. 
  2. Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji. 
  3. Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
   1. opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, 
   2. ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, 
   3. sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
   4. bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, 
   5. rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, 
   6. sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, 
   7. nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, 
   8. sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, 
   9. ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
  4. Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
   1. sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania  przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
   2. przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
   3. współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. 
  5. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7. 
  6. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. 
  7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. 
  8. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. 
  9. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8). 
  10. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. 
  11. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. 
  12. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie  dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28.

§ 27

 1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 
 2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. 
 3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 
 4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.

§ 28

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. 

§ 29

 1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera odrębną umowę o pracę, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i statutem spółki, oraz określając jego wynagrodzenie.
 2. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wskazanego przez pracowników, pracownik może powrócić na poprzednie zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy, z zachowaniem uprawnień pracowniczych nabytych przed dniem powołania do składu Zarządu.
 3. Wynagrodzenie członka Zarządu wskazanego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalone w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.

§ 30

 1. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, na wniosek rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015r.,  poz. 2090).
 2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa Minister Skarbu Państwa. 

§ 31

 1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. 
 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1. 

B. RADA NADZORCZA 

§ 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

§ 33

 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.
  2. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 
  4. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 
  5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 
  6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, 
  7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, 
  8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 
  9. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 
  10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
  11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. 
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  1. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 eurO w złotych, 
  2. nabycie lub zbycie  składników aktywów trwałych, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania,  o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000 eurO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 54 ust. 3 pkt 2 i 3, 
  3. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO, 
  4. wystawianie weksli, 
  5. zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty o której mowa oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  2. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  3. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu,
  4. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, 
  5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 Statutu,
  6. przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, 
  7. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 
  8. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. 
 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia. 
 5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 08 maja 1997r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zmianami).

§ 34

 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. 

§ 35

 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 10 osób, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 57 ust. 2.
 2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, ze zm.).
 4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa.

§ 36

 1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. 
 2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4.
 3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27. 
 4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.

§ 37

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. 

§ 38

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4. 

§ 39

Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki, postanowienia Statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

 1. dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków, 
 2. trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, 
 3. czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.

§ 40

 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 
 2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego. 
 4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 41

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.  
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. 
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 42

 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia gwarantujący zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 
 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. 
 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 43

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 
 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.4 nie stosuje się. 
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. 
 5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 

§ 44

 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.    
 2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 45

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. 
 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Ministra Skarbu Państwa z uwzględnieniem  przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015r., poz. 2090). 
 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. 
 5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku  o wynagradzaniu  osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.    
 6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 46

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 
  1. z własnej inicjatywy, 
  2. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 
  3. na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
  4. na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt. 2-4. 
 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
  1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 
  2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3 lub 4 , sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 48

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. 
 2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiąta kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu w zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 49

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 50

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej 
 2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 51

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 52

 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem spółki, postanowienia ust. 1 nie stosuje się.

§ 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 54

 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  2. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  3. podział zysku lub pokrycie straty, 
  4. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
  2. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 1 i 3,
  3. postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów, 
  4. wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3, 
  5. zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy, wymienionej w pkt 4 z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki,
  6. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczenia wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
  7. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2. 
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: 
  1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
  2. nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych, 
  3. nabycie i zbycie  składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości lub udziały w nich, obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
  4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 
  5. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, 
  6. emisja obligacji każdego rodzaju, 
  7. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 
  8. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,     
  9. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, 
  10. użycie kapitału zapasowego, 
  11. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
  12. wniesienie składników aktywów trwałych jako aportu do Spółki lub Spółdzielni.
 4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 
  1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 
  2. zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 
  3. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
  4. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
  5. utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
 5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 
  1. zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: 
   1. zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
   2. zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, 
   3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowania upadłościowego lub ugody, 
  2. określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: 
   1. zawiązania przez spółkę innej spółki, 
   2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
   3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
   4. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
   5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   6. nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenia, leasingu oraz oddania do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 euro w złotych,
   7. nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, ich obciążenia, leasingu oraz oddania do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 euro w złotych,
   8. zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy
   9. o podobnym charakterze,
   10. emisji obligacji każdego rodzaju,
   11. nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
   12. przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
   13. tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
   14. użycia kapitału zapasowego,
   15. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   16. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 euro w złotych,
   17. umorzenie udziałów lub akcji.

§ 55

 1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.
 2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 56

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 57

 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2007 roku.

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 59

 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 
  1. kapitał zakładowy, 
  2. kapitał zapasowy, 
  3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, 
  4. pozostałe kapitały rezerwowe, 
  5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 60

 1. Zarząd jest obowiązany:  
  1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, 
  2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, z uwzględnieniem postanowień ust. 2,
  3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, z uwzględnieniem postanowień ust. 2, 
  4. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33, ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
 2. W okresie likwidacji obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dotyczy tylko sprawozdania finansowego za okres poprzedzający postawienie Spółki w stan likwidacji, bilansu otwarcia likwidacji oraz końcowego sprawozdania likwidacyjnego. 

§ 61

 1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. 
 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 
  1. dywidendę dla akcjonariuszy, 
  2. pozostałe kapitały i fundusze, 
  3. inne cele. 
 4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE 

§ 62

 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. 
 2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa. 
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. 
 4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 63

 1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. 
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. 
 3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
 4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 oraz § 33 ust. 2 pkt 5 Statutu
   

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 roku (ze zm. z dnia 04 maja 2017 roku)

Kontakt z nami

Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

ul. Łucka 15 lok. 303
00-842 Warszawa

tel. 22 821 16 10

email: sekretariat@frs.com.pl

Czytaj więcej